Sengoku Basara: School Wars

, ! .


» Sengoku Basara: School Wars »  »  >)


>)

241 270 1000

241

Sanada Yukimura ():

! xDD

? ^ ^

Katakura Kojuro ():

...)

* * ? , ?

Katakura Kojuro ():

* ; , , -... * . .

*, , , * , , -~

0

242

Katakura Kojuro ():

** ...

!

Sanada Yukimura ():

...** , !!!!! !!!!

, ! !

Sanada Yukimura ():

, -!!! xDD


Sarutobi Sasuke ():

, ? xD

?

Katakura Kojuro ():

.)

Ũ ! !

Katakura Kojuro ():

, - . * *)

><

Sanada Yukimura ():

! , - >_> >_> * * xDD

:

0

243

Date Masamune ():

?

*. *

0

244

Katakura Kojuro ():

* ; , , -... * . .

... , xD

Katakura Kojuro ():

, .)

>_> okaaaay

Sarutobi Sasuke ():

, ?

!!!!!* * xDD

Date Masamune ():

, ! !

!!!! Ĩ !!!!

Date Masamune ():

, -!!! !!!!!! !!!! , , !!!!!!

Date Masamune ():

:

, , , - , ! - ! ?!!

0

245

Sarutobi Sasuke ():

* * ? , ?

, ? * - , *)

Sarutobi Sasuke ():

*, , , * , , -~

, , .

Date Masamune ():

!

?

Date Masamune ():

, ! !

- ?..)

Date Masamune ():

Ũ ! !

. , .)

0

246

Sanada Yukimura ():

... , xD

, . ~ * * : )

Sanada Yukimura ():

!!!!!* * xDD

* * -, , ^ ^

0

247

Katakura Kojuro ():

, ? * - , *)

*, * ...

Katakura Kojuro ():

, , .

, -? ** , , ~

0

248

Sanada Yukimura ():

, -!!! !!!!!! !!!! , , !!!!!!

* * , , ...)

0

249

Katakura Kojuro ():

- ?..)

?))) xDDD

Sarutobi Sasuke ():

, . ~ * * : )

*- , * xD

Sarutobi Sasuke ():

* * -, , ^ ^

, !!! !!!!!!!!!

0

250

Sarutobi Sasuke ():

*, * ...

, .

Sarutobi Sasuke ():

, -? ** , , ~

* * - - . .

0

251

Sarutobi Sasuke ():

, , ~

!!!!! xDDDD

Katakura Kojuro ():

* * , , ...)

-!!! ¨!!! ?!!!!!

0

252

Sanada Yukimura ():

*- , * xD

* * )

Sanada Yukimura ():

, !!! !!!!!!!!!

-, ~ ^ ^

Katakura Kojuro ():

, .

* , * )

Katakura Kojuro ():

* * - - . .

-, ~ , * , , , , , , - *

0

253

Sanada Yukimura ():

!!!!! xDDDD

. **)

Sanada Yukimura ():

-!!! ¨!!! ?!!!!!

- , .)

Sarutobi Sasuke ():

-, ~ , * , , , , , , - *

* , *

0

254

Katakura Kojuro ():

* , *

** , -, ~ )

0

255

Katakura Kojuro ():

. **)

?*_____*

Katakura Kojuro ():

- , .)

* * xD

0

256

Sanada Yukimura ():

!!!! Ĩ !!!!

!!11

Sanada Yukimura ():

, -!!! !!!!!! !!!! , , !!!!!!

Ѩ !111

Sanada Yukimura ():

, , , - , ! - ! ?!!

:

Katakura Kojuro ():

* * - - . .

* *

0

257

.
. !
-, ? : DDDD

0

258

, .-.

0

259

Date Masamune
, )

0

260

Date Masamune ():

!!11

- !!!!xDDD

Date Masamune ():

Ѩ !111

!!!!
, -!!! ?!!!!! !!!!

Date Masamune ():

:

- !! xDD

Date Masamune ():

* * -?! ?!!!!

0

261

Sanada Yukimura ():

- !!!!xDDD

, -

Sanada Yukimura ():

!!!! , -!!! ?!!!!! !!!!

! !._.

Sanada Yukimura ():

- !! xDD

:

Sanada Yukimura ():

* * -?! ?!!!!

Ѩ , Ũ !1111
  .-. -, .-.

Sarutobi Sasuke ():

, )

:

0

262

Date Masamune ():

, -

!!! !!!!! xDDDD

Date Masamune ():

! !._.

- !!! !!!!

Date Masamune ():

:

>_> xD

Date Masamune ():

Ѩ , Ũ !1111
.-. -, .-.

!!!!! !! !!!! * * xDDD

0

263

Sanada Yukimura ():

!!! !!!!! xDDDD

: DDD

Sanada Yukimura ():

- !!! !!!!

7!!!

Sanada Yukimura ():

>_> xD

;

Sanada Yukimura ():

!!!!! !! !!!! * * xDDD

???!111111

0

264

Date Masamune ():

: DDD

! !!!! !!!!
xD

Date Masamune ():

7!!!

!!! , Ѩ!!!

Date Masamune ():

;

- , - !

Date Masamune ():

???!111111

٨ ?!!! !!!!! !!!!

0

265

* , *

0

266

Sanada Yukimura ():

! !!!! !!!! xD


Sanada Yukimura ():

!!! , Ѩ!!!

????(((((

Sanada Yukimura ():

- , - !

, !

Sanada Yukimura ():

٨ ?!!! !!!!! !!!!

-- !1111
Sarutobi Sasuke
:

0

267

Date Masamune ():

????(((((

Ш !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Date Masamune ():

, !

>_> xDD * * xDDD

Date Masamune ():

-- !1111

!!!! !!!!!!!!!!!!11 * -*

0

268

Sanada Yukimura ():

Ш !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!

, , !11111

Sanada Yukimura ():

>_> xDD * * xDDD

, ; D
Ѩ :

Sanada Yukimura ():

!!!! !!!!!!!!!!!!11 * -*

!1111111111 * *

0

269

Date Masamune ():

, , !11111

- !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!1

Date Masamune ():

, ; D
Ѩ :

-? xDD
! ! xDDD

Date Masamune ():

!1111111111 * *

!!!!!!!!!!!!!!* *

0

270

Sanada Yukimura ():

- !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!1

!!11111111 !!!111 ٨ , -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sanada Yukimura ():

-? xDD! ! xDDD


:

Sanada Yukimura ():

!!!!!!!!!!!!!!* *

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * *

0


» Sengoku Basara: School Wars »  »  >)